Start-Vindeln_140128-267x300

Startplats Vindeln (Tryck på bilden för större bild)

Gemensam start 75 km är klockan 09:00 från startområdet vid Fritidscentrum.

Nummerlappar hämtas mellan 06:30-08:30 från Fritidscentrum.

Klasser

H/D 19 Internationell tävling (FIS)

Damer motion 75 km,   Herrar motion 75 km

Stafett-Mila 75 km, 5 sträckor

Stafett-Mila

Laget skall bestå av 5 åkare, man får åka flera sträckor men ej två på varandra följande sträckor. Start i Vindeln 9:00, växel 1 Vindel-Ånäset, växel 2 Botsmark, växel 3 Åkullsjön, växel 4 Överklinten med målgång i Robertsfors. Svenska skidförbundets regler gäller.

Anmälningsavgifter

Skall i samband med anmälan senast sista anmälningsdag betalas till bankgiro: 5659-0219
OBS: glöm ej att ange namn och klubb på talongen.

Kostnad att åka tävlingen från Vindeln Se inbjudan.

Avgiften inkluderar:

Transport av kläder, valla tips om så önskas vid tre stationer, mat och dryck vid totalt 10
kontroller, dusch vid målet. Mat serveras efter målgång.

Bussar: 

Buss avgår från Robertsfors kommunhus till starten i Vindeln kl 06:30. Det ger även möjlighet att stanna av på andra startplatser efter vägen. Obs!! medtag 100 kr

Buss avgår från Robertsfors kommunhus till startområdet i Vindeln efter färdig tävling kl 17:00. Medtag 100:-

Överdragskläder fraktas från
respektive startplats till målet.

Kost, logi och övrig information

Mejl; sjumilask@gmail.com

Priser

Samtliga åkare som fullföljer tävlingen erhåller plakett.

Utlottning av priser i motionsklasserna på föranmälda. Prisutdelning i målområdet.

Resultaten kommer att finnas på hemsidan.

Avbryta tävlingen

Åkare som brutit tävlingen ska anmäla detta vid närmaste passerad kontroll snarast. Ej återlämnad nummerlapp debiteras 100 kr som faktureras tillhörande klubb. Ej återlämnat chip debiteras med 750 kr som faktureras tillhörande klubb.

Reptider 

Rep dras kl 14:30 i Åkullsjön 24 km från målgång, tävlande som inte lämnat kontrollen måste avbryta tävlingen där.
Rep dras kl 15:45 i Överklinten 14 km från målgång, tävlande som inte lämnat kontrollen måste avbryta tävlingen där.

English   storbritanniens-flagga

Mass start 75 km is at 09:00 am from the starting area at the Leisure Centre. Number bibs can be collected between 06: 30-08: 30 from the Leisure Centre.

Classes
H / D 19 75 km International Competition (FIS) Women exercise 75 km, 75 km Men exercise

Relay Mila 75 km, 5 legs

Relay Mila
The team will consist of 5 skiiers, the skier can go several sections but not two successive stages. Start Vindeln 9:00, 1st gear Vindel-Ånäset, alternating 2 Botsmark, 3 Åkullsjön gear, the gear 4 Överklinten finishing in Robertsfors. Swedish Ski Federation rules apply.

Registration fees
Be associated with the notification no later than the last date paid to the bank: 5659-0219

NOTE: do not forget to state the name and club when signing on to the competetion

Bus fee to the race from Vindeln, please see invitation.

The staring fee includes:
Transport of clothes, wax tip if desired at three stations, food and drink at a total of 10 controls, shower at the goal. Food are served at the finish.

Bustransport:
Bus departs from Robertsfors municipal building to start in Vindeln 06:30. It also offers the possibility to stay on the other starting places along the way.

Note !! Please bring 15 Euro

Bus departs from Robertsfors municipal building to the starting area in Vindeln after finishing the competition at 17:00. Bring 100 SEK or 10 Euro. If interested please contact the office 072-227 96 11.

Your clothes will be shipped from the starting point to the goal.

Food, accommodation and other information, mejl at sjumilask@gmail.com

Prices
All the riders who complete the race receive plaque. Giwe away prizes will be raffled in exercise classes on the preregistered. Award ceremony in the finish area.The results will be available on the website.

Canceling the contest
Rider who choose to cancel the competition during the race must notify the nearest passed inspection as soon as possible. Not returned bib will be charged with 100 SEK or 10 Euro. Non-returned chip will be charged with 750 SEK or 75 EURO.

Timelimit! A rope will be drawn over the ski track at 14:30 in Åkullsjön 24 km from the finish, competitors who have not left the control must cancel the race there. Rope will be drawn over the ski track at 15:45 in Överklinten 14 km from the finish, competitors who have not left the control must cancel the race there.